آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خارش

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند او را خارش تن پديد آمد، دليل كه طلب خويشان كند و از ايشان غم واندوه بيند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خارش تن، دليل است بر بازجستن احوال خويشان.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر در خواب ببيند كه از خارش تن به او رنج و گزند مى رسيد، از خويشان و بستگان به او زحمت و اذيت مى رسد..

اگر ببيند از خارش تن آزارى به او نرسيد، از ناحيه خويشان و بستگان به او زحمت و آزارى نمى رسد..

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)