آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خروس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند.

اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

اگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.

اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.

اگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

اگر بيند كه بانك خروس مي شنيد، دليل كه راه خيرات و نيكي گزيند.

 معبران گفته اند: بيشتر تعبير خروس بر بنده وبندزاده افتد.

اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.

اگر بيند كسي به او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.

اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا مؤذّني دست يابد و او را قهر كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد و شادي مي آفريند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند. ديدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنواني خروس ببينيد خبري خوش به شما مي رسد که ممکن است هم مادي باشد و هم معنوي. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي زيان مي بيند و خسارت تحمل مي کند ولي خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگي نشان تلون و ترديد است و خروس سفيد بهتر است چرا که از شادي و روشني بخت خبر مي دهد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خروس

دیدنش : به شما شک خواهند کرد

شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

گرفتنش : پیروزی و موفقیت

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)