آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خفتن

 

محمدبن سيرين گويد: خفتن درخواب مرده را و كسي كه ترسيده بود، دليل بر راحت و رستگاري است.اگر بيند كسي بر تختي خفته است، يا بر بستري، دليل كه بزرگي يابد، اما از راه دين و پرهيزكاري بي خبر است، زيرا كه خفتن در راه دين غفلت بود. اگر بيند در جايگاهي دون بر بستري خفته است، دليل بر حقارت و خواري او بود. ابراهيم كرماني گويد: خواب ترسنده را ايمني بود و مرده آمرزش و بيمار را شفا و زنداني رافرج از زندان. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه درميان مردگان خفته بود و كسي او را بيدار نمود، دليل كه درميان مردمان به كاري مشهور شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)