آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خلعت

 

محمدبن سيرين گويد:

خلعت به خواب ديدن، چون پاكيزه و نيكو بود، دليل بر عزت يافتن و مرتبت و رياست و مملكت و زن و كنيزك بود و حكم و تاويلش به قدر و قيمت خلعت دهنده بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند پادشاهي خلعت بدو داد، دليل كه از سلطان به قدر آن مال و نعمت يابد.

اگر بيند عالمي او را خلعت داد، دليل است كه از آن عالم او را علم حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسى ببيند خلعتى كه به او دادندكرباس سفيد و يا  سبز پاكيزه بود، به عزت ومقام دنيوى و اخروى خواهد رسيد.

اگر ببيند خلعت زيبا و ابريشم بود از ، عزت و نعمت دنيوى نصيبش مى شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)