آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خوان

 

ديدن خوان در خواب غنيمت حاضر بود.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه خواني داشت و بر وي نان ها بود و از آن ميخورد، دليل كه به قدر آن غنيمت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

برداشتن خوان از پيش چون طعام نخورده بود، پيدا كردن بيماري باشد و بيكاري.

 

جابر مغربي گويد:

خوان آراسته درخواب نيكو و قوت دين باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دليل غم و اندوه باشد و بسيار خوردن طعام بر خوان، دليل بر درازي عمر كند. اگر بيند كه بر خوان از سه گونه طعام بود، دليل روزي او بود كه به او و فرزندان او رسد. و بعضي گويند: عز و شادي بود وكارهاي او به نظام شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است.

اول: غنيمت نقد و حاضر.

دوم: مردى شريف و بزرگوار.

سوم: قوت و استحكام دين.

چهارم: نظم و نظام كارها و امور.

پنجم:  عزت و شادمانى.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)