آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خیری

 

محمدبن سيرين گويد: خيري ديدن چون به وقت و يا بي وقت باشد، دليل رنج و بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)