آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حصیر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند حصير داشت يا كسي بدو داد، دليل كه به قدر بزرگي و كوچكي حصير خير و منفعت بدو رسد. اگر بيند حصير مي بافت، دليل كه عاشق و مبتلا شود بر زني اگر بيند حصيري كه مي بافت دون و كم بها بود، دليل كه آن زن بي اصل و درويش است. اگر بيند حصير پاكيزه و قيمتي بود، دليل كه زنِ محتشم و اصيلي بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه حصير مي بافت و مي فروخت، دليل كه او را غم و اندوه رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن حصير در خواب بر سه وجه است

اول: زن.

دوم: منفعت به قدر و قيمت آن حصير.

سوم:انجام كاري كه از آن وي را ملامت رسد و بدنامي حاصل شود.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)