آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نهنگ

 

ديدن نهنگ به خواب. دليل بر مردي دزد است. اگر بيند نهنگ او را سوي آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را بگزيد، دليل كه از دشمن مضرت بيند

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل كه ماهي او را هلاك كند. اگر بيند با نهنگ جنگ نمود و بر وي غالب شد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر غالب نشد به خلاف اين است وديدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دليل مضرت است.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)