آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حلوا

 

ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري.

 

محمدبن سيرين گويد:

حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

روياى خوردن حلوا را بر سه وجه تعبىر باشد:

1 .  سخن دلبذير

2 .  مال

3 .  دستيابى به مراد و حاجتى كه در دل دارد

 

حلوا درخواب مال بسيار است و دين خالص. خوردن يك لقمه از آن، دليل فرزند بود. خوردن حلوائي كه در آن مغز بادام يا مغز باشد، دليل كه از مردي بخيل به او چيزي رسد به قدري كه خورده.

 

جابر مغربي گويد:

حلوا خوردن در خواب، دليل است كه به قدر آن مال حاصل گردد چون زردي زعفران در آن نباشد. اگر سفيد بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردي لطيف زبان و خوش طبع بود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)