آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جوشن

 

محمدبن سيرين گويد:

پوشيدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشني و پاكيزگي آن. اگر بيند جوشن داشت، دليل كه اهل بيت او ايمن شوند از دشمنان. اگر بيند جوشن پوشيده داشت، دليل بود بر حصار تن او از شر دشمنان كه بر وي ظفر نيابند. اگر بيند كه با جوشن سلاح داشت، دليل كه از مكر منافق و شر عامه ايمن شود، و بعضي از معبران گويند: جوشن درخواب، زيادتي دين بود و هر كه بيند جوشن در خواب پوشيده، در حفظ خداي عزوجل بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن جوشن در خواب بر شش وجه است.

اول: بزرگي.

دوم: پناه.

سوم: قوت و نيرومندي .

چهارم: مال.

پنجم: زندگاني.

ششم: زيادتي در دين و افزايش ديانت،

 

جوشن در خواب، مونس و همدم افراد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)