آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جوهر

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوندِ علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و به قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر مصلح و مستور بود و ديد گوهرها مي فروخت، دليل كه او را علم و دين حاصل شود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)