آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نیزه

 

اگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر بيند با نيزه سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه حكمش در ولايت ها روان شود. اگر بيند نيزه او بشكست، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد. اگربيند نيزه او را ببردند، دليل كه كارش شوريده شود. اگر بيند نيزه كوتاه در دست داشت، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر زن ندارد خبري بدو رسد. اگر بيند با نيزه سلاح تمام پوشيده داشت دليل كه جاه و بزرگي يابد. اگر بيند پادشاه نيز بدو داد، دليل كه از آن كس بدو چيزي رسد. اگر بيند نيزه در دست داشت و بشكست خاصه به وقت كارزار. دليل كه از دشمن بدو مضرت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نيزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولايت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: رياست. ششم: منفعت.

 

1ـ اگر خواب ببينيد با نيزه اي از خود دفاع مي كنيد ، نشانةآن است كه در خصوصي ترين امور زندگي شما تجسس مي كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهاي فراوان بي گناهي خود را اثبات مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد نوك نيزه اي در بدنتان فرو مي رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق مي شوند برايتان دردسر فراهم كنند .

3ـ  اگر خواب ببينيد ديگران نيزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

4ـ ديدن نيزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمناني خطرناك و كسب تجارب زيانبار است .

5ـ اگر خواب ببينيد نيزه اي شما را زخمي مي كند ، علامت آن است كه با قضاوتي غيرمنصفانه خود را به دردسر مي اندازيد

6ـ ديدن نيزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چيزهاي به ظاهر غيرقابل نفوذ ، نفوذ خواهيد كرد و آرزوهايتان برآورده خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)