آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تندر

 

به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر غريدنِ تندر با باران باشد، دليل كه مردمان را ترس و بيم كمتر است و نعمت و خير فراوان. اگر بيند باران سخت و تندر سخت باريد، دليل كند بر ترس بيننده خواب از دعاي پدر و مادر.

 

ابراهيم كرماني گويد:

غريدنِ رعدِ اندك و باريدنِ باران اندك، دليل بر ترسِ كاري است از دعاي زاهدان و صالحان.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن تندر بر پنج وجه است.

اول: عذاب.

دوم: حكمت.

سوم: زحمت.

چهارم: هيبت وصولت.

پنجم: خشم پادشاه.

 

اگر ديد آواز تندر به وقت باريدن مي شنيد، دليل كه در آن ديار خير و بركت بدر آيد.

اگر بين باران و رعد، برق است، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه، ترس و بيم بود.

اگر بيند باران ژاله همي باريد، دليل كه در آن ديار فتنه و عذاب و هلاكت پديد آيد.

اگر بيند تندر سخت بغريد، دليل كه بانگ و هيبت پادشاه در آن ديار گسترده شود.

اگر بيند هم تندر است و هم برف و هوا تاريك است، دليل كه پادشاه ستمگر پديد آيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن صداي تندر در خواب ، نشانة آن است كه شغل شما تهديد به شكست خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در معرض رعد و برق قرار مي گيريد ، نشانة آن است كه ناراحتي و اندوهي در پيش رو خواهيد داشت .

3ـ اگر در خواب احساس كنيد كه صداي رعد و برق باعث زمين لرزه مي شود ، نشانة آن است كه به نوميدي و زيان مالي دچار خواهيد شد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)