آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پُتک

 

به فارس پتك را مطرقه خوانند و ديدن پتك، دليل كند بر مهتري. اگر بيند كه پتكي داشت و يا كسي به وي داد، دليل كه او را با مهتري بزرگ صحبت افتد و از وي منفعت يابد. اگر بيند كه پتك او ضايع شد، دليل كه از صحبت مهتري جدا گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي آهنگري نداند و بيند كه پتك را بر سندان همي زد، دليل كه در ميان مهتري بزرگ، سخن چيني كند و دشمني افكند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)