آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبرو

 

ليلا برايت مى‏گويد:

داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است. اگر ببينيد كه شغل يا موقعيت خوبى را با كسانى تقسيم كرديد، نشانگر آن است كه خبر ناگوارى را به شما خواهند داد. اگر آبروى كسى را بريزيد، اوقات بدى خواهيد داشت. عذرخواهى كردن به صورت رسمى از كسى، بيانگر اين است كه آدم با وجدانى هستيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)