آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بازو

 

محمدبن سيرين گويد:

بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر بيند كه بازوي وي قوي بود، دليل كه وي را از ايشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه او را هيچ فائده و قوت از ايشان نباشد. اگر بيند كه بازوي او افتاد يا اگر كسي بازوي او را ببريد، دليل كه برادر يا دوست يا انباز رحلت كند يا از وي مفارقت جويند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بازو در خواب بر شش وجه بود.

اول: برادر.

دوم: فرزند.

سوم: شريک.

چهارم: دوست.

پنچم: پسرعمو .

ششم: همسايه.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 از امام صادق عليه السلام نقل است که بازو در خواب يا برادر است، يا فرزند است، يا دوست و انباز است و اگر هيچ يک از اين ها وجود نداشته باشد يا پسر عمو است و يا همسايه . کليه معبران بازو را در خواب برادر يا فرزند تعبير کرده اند و يا هر دو به اين صورت که بازوي راست را برادر دانسته اند و بازوي چپ را فرزند و چنان چه بيننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است. چنان چه بازوي خود را نيرومند و قوي ببينيد از برادر يا فرزند خويش بهره مند مي شويد و سود مي بريد (اين بستگي به راست و چپ دارد) چنان چه در خواب مشاهده کنيد بازويتان ضعيف و لاغر شده خواب شما مي گويد که از برادر و فرزندتان چشم اميد نداشته باشيد زيرا آن ها به شما ياري نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمي توانند. اگر در خواب ببينيد که بازوي چپ شما قوي است ولي بازوي راستتان ضعيف است و لاغر اين معني را دارد که فرزندي شايسته خواهيد داشت ولي برادرتان در زندگي شما مفيد و موثر واقع نخواهد شد. همين طور معني و مفهوم برعکس مي شود اگر بازوي راستتان عضلاني و قوي باشد و چپ ضعيف . اگر ببينيد بازويتان قطع شده به يکي از آن ها آسيب مي رسد. اينجا اختلافي هست بين معبران اسلامي و سنتي خودمان و معبران خارجي زيرا در خواب نامه هاي خارجي تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبير کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصيت کاري و شغلي و اراده و همت شما باز مي گردد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بازوى خودتان را ديديد، نشانه‏ى پذيرفتن انجام كارهاى مشكل است. اگر در خواب بازوى خود را بسيار كوچك ديديد، به اين معنا است كه با مردم با خوش‏رويى برخورد مى‏كنيد، ديدن بازوى پر مو در خواب، نشان دهنده‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر خواب ببينيد كه بازويتان شكسته، به اين معنا است كه در ايجاد ارتباط با اطرافيانتان دچار مشكل مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بازوى قطع شده در خواب، بيانگر جدايى از يكى از نزديكانتان است.

اگر در خواب ببينيد بازوي كسي را قطع مي كنيد ، علامت آن است كه از همسر خود جدا خواهيد شد ، مراقب باشيد كه نيرنگ و فريب ديگران را نخوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)