آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بربط

 

محمد بن سيرين گويد:

بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است. اگر بيند بربط مي زد، دليل كه سخن دروغ و محال گويد و كسي را به دروغ مدح ئو ستايش كند. اگر بيند شخصي پيش او بربط مي زد، دليل كه سخن محال و باطل شنود. اگر بيند با بربط چنگ و جغانه مي زد و ناي بود اين جمله، دليل بر غم و مصيبت كند كه به اهل آن موضع رسد. اگر بيند بربط او بشكست يا بيفكند، دليل كه از دروغ و باطل گفتن توبه كند. اگر بيند بيمار است و بربط مي زد، دليل بر مرگ او بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند بربط او استادوار مي زد و او بربط زدن نداند، اگر بيننده خواب عالم است، دليل كه مردمان را علم و بيان نيكو گويد و باشد كه اين هرسه علم را بداند. اول: تفسير. دوم: فقه. سوم: قصص. اگر بيننده آن خواب جاهل است، كاري كند كه از آن شغل او را از مردم ملامت رسد. اگر بيند آواز بربط مي شنيد، دليل كه خبر زني بزرگ شنود و با آن زن وي را دوستي افتد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)