آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بساط

 

بدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست، دليل بود كه روزي بر وي فراخ شود و عمرش دراز بود.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دليل كه نعمت و مال او بسيار شود، خاصه كه گسترده بيند. اگر بيند بساط خويش بفروخت يا به كسي بخشيد، دليل كه در مال او نقصان شود. اگر بديد كه بساط او بسوخت، دليل كه روزي بر وي بسته گردد و حالش بد شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود.

اول: عز و جاه.

دوم: بزرگي و رفعت.

سوم: مرتبت.

چهارم: مال.

پنجم: عمر دراز.

ششم: ثنا به قدر بزرگي آن.

اگر ببيند فروشنده بساط قيمت آن را گرفت ، تعبيرش بر خلاف موارد بالا است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)