آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلغم

 

محمد بن سيرين گويد:

بلغم در خواب،مالي بود كه به وجه صلاح، آن مال را نفقه كند. اگر كسي به خواب ديد كه بلغم به جايگاهي جرگه انداخت، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند بلغم سفيد از گلو برانداخت به جاي پاكيزه، دليل كه مال به وجه صلاح نفقه كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيماري بيند بلغم را برافكند، دليل كه از بيماري شفا يابد. اگر بيند بلغم سياه برافكند، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند بلغم خون آلود است، دليل كه از مال وي چيزي نقصان شود. اگر بيند بلغم به درون خانه انداخت، دليل كه مال بر بيگانگان نفقه كند. اگر بيند بلغم در مسجد افكند، دليل كه مال نه به وجه صلاح بر بيگانگان نفقه نمايد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)