آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلور

 

بدان كه بلور در خواب، زني بي اصل است.اگر بيند بلور داشت ياكسي بدو داد، دليل كه زني بي اصل به زني بخواهد. اگر بيند بلور داشت وضايع شد، دليل كه زن را طلاق دهد يا از اوغايب شود. اگر بيند بلور سياه داشت، دليل كه او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند بلور مي فروخت، دليل كه دلالگي زنان بي اصل نمايد. اگر بيند بعضي از بلور كه مي فروخت سوراخ نداشت و بعضي سوراخ داشت، دليل ك دلالگي دختران دوشيزه و زان بيوه بي اصل كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن هر چيز بلوري در خواب ، نشانة فرا رسيدن درد و اندوه است و سختي در كارهاي اجتماعي  .

2ـ اگر زني خواب ببيند ديوارهاي اتاق پذيرايي و صندليها با بلور تزيين شده اند علامت آن است كه مي فهمد افراد مورد احترام او ، ديگر ارزش ستايش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنايي ببينيد ، نشانة آن است كه آنها نيز در خور دوستي با او نيستند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)