آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بنده

 

محمد بن سيرين گويد:

هر كه بنده نابالغ را به خواب بيند كه بالغ شده است، دليل است كه آزاد شود. اگر كسي بيند بنده خودرا آزاد كرد، دليل كه زود از دنيا برود. اگر بيند بنده را كه خواجه بفروخت، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند بنده را بفروخت، دليل كه شادمان شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)