آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مبرد

 

سوهان

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها بر وي آسان شود و بعضي گويند ديدن مبرد به خواب، دليل آن است كه آن چه طلبد بيابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)