آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آخور

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب آخور ديدى، بدين معنى است كه كوشش و سعى شما براى پيشبرد كارها بى‏نتيجه خواهد ماند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آخور در خواب ، علامت آن است كه نتايج كارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)