آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اصلع

 

کسي که موي جلوي سرش ريخته باشد

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود. اگر ديد او طاس شد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زني بيند طاس شود، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اصلع ديدن به خواب بازرگان را فائده بود و پيشه كار را كسب و صناعت و پادشاه را تفكر و زنان را نقصان زينت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)