آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مجلس

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد مي گفت، دليل كه آن مقام را محكم عمارتي بكند به قدر درستي قرآن خواندن. جابرمغربي گويد: اگر در مجلس علم مي گريست، دليل كه از كار كه به دين تعلق دارد شاد شود. اگر بيند در مجلس علم او حالتي پديد آمد و از خود برفت، دليل كه او را كاري پيش آيد كه از آن متحير شود و عاقبتش محمود بود. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در مجلس شراب با حريفان شراب مي خورد، دليل كه به هواي نفس و حرم رضا دهد اگر ديد در مجلس چنگ و چغانه بود، دليل مصيبت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)