آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دکمه

 

اكثر اوقات‌ دكمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند كه‌ نشان‌ دهنده‌ جزيي‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ مي‌باشند. اگر در خواب‌ در حال‌ بستن‌ ويا باز كردن‌ دكمه‌ لباس‌ بوديد، بايد تمام‌ جزييات‌خوابتان‌ را بررسي‌ نماييد و پيغام‌ و معناي‌صحيح‌ آن‌ را دريابيد. در مجموع‌ باز كردن‌ دكمه‌در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ گشودن‌ دروازه‌ عواطف‌،احساسات‌ و يا نظريات‌ شماست‌. يعني‌ احتمالاخودتان‌ را در معرض‌ امكانات‌ جديدي‌ قرارداده‌ايد و مي‌خواهيد افكار، تفكرات‌ وبرخوردهاي‌ قديمي‌ و به‌ درد نخور خودتان‌ رادور بريزيد و يا اين‌ كه‌ از جنبه‌ مثبت‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند بازتاب‌ و انعكاس‌ يك‌ نياز وضرورت‌ براي‌ صرفه‌ جويي‌ و يا «بستن‌ زيپ‌ ودكمه‌هاي‌« دهانتان‌ و يا مهار و كنترل‌احساساتتان‌ باشد. از جنبه‌ منفي‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ آن‌ باشد كه‌ شايدشما در حال‌ حاضر احساس‌ محدوديت‌ مي‌كنيد،گويي‌ تحت‌ نظارت‌ و در قيد و بند هستيد ومي‌خواهيد رها و آزاد شويد.

 

1ـ اگر دختري خواب ببيند بر او نيفرمي دكمه هايي  براق مي دوزد ، نشانة آن است كه مردي ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاري او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جواني خواب ببيند بر او نيفرمي دكمه هايي براق مي دوزد ، دلالت بر آن دارد كه در امور نظامي به افتخاراتي شايسته درست خواهد يافت .

3ـ ديدن دكمه هاي لباس در خواب نشانة نوميدي و بيماري و زيانهاي فراوان است .

4ـ اگر خواب ببينيد دنبال دكمه هايي گمشده مي گر ديد ، نشانة آن است كه در تجارت زيانهاي مالي خواهيد ديد .

1ـ ديدن دكمه سر دست پيراهن در خواب ، نشانة آن است كه براي ارضاء غرور خود مي كوشيد راهي بيابيد .

2ـ ديدن دكمه سر دستِ الماس گون در خواب ، نشانة كسب ثروت و ياران سازگار .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)