آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدرس

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آدرس رابا صدای بلند خواندن: تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت
آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید
بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان
به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)