آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آژیر

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن آژير خطر در خواب ، نشانة آن است كه بر سر تصاحب چيزي ، با كسي كشمكش خواهيد داشت و سرانجام پيروزي از آن شما خواهد شد.اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آژير خطر، به معنى غم، غصه و بيچارگى مى‏باشد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)