آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مداد

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن مداد، دليل بر طلب معيشت و يافتن مراد بود. اگر بيند كه مداد از كسي بستد، دليل كه معيشت بر او فراخ شود. اگر بيند كه مداد جامه او را سياه كرد، دليل زيان بود، اما اگر بيننده دبير بود مهتر شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مداد به خواب چهاروجه است. اول: مهتري. دوم: رامش. سوم: معيشت. چهارم: شادي.

لوک اويتنهاو مي گويد :

مداد : عشق به هنر

 

1ـ ديدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهايي مطلوب است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند با مداد مي نويسد ، نشانة آن است كه در امر ازدواج خوشبختي نصيبش خواهد شد . اما اگر جمله هايي را كه در خواب با مداد نوشته است پاك كند ، علامت آن است كه از نامزد خود مأيوس و دلسرد خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)