آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تهمت

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در بيداري تهمت بدنامي مي آورد و دل متهم بي گناه را مي سوزاند. اگر در خواب ببينيد که به شما تهمت زده شده بزرگي مي يابيد و به مجد و شرف مي رسيد اگر در خواب ببينيد که شما به ديگري تهمت زده ايد به شرافت او معترف خواهيد شد. براي دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خيلي خوب است چون در نجابت و پاکي شهرت خواهند يافت و براي يک دختر هيچ سرمايه اي بهتر از نجابت نيست که از زيبايي نيز خوبتر است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تهمت زدن دعوا

به خود تهمت زدن : خوشبختی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب شخصى به شما تهمت زد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى در انتخاب دوست انجام دهيد. اگر دخترى خواب ببيند كه با شخصى دعوا گرفته و به او تهمت مى‏زنند، به اين معنا است كه مورد فريب يكى از اطرافيان قرار مى‏گيرد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه شخصى به يك نفر ديگر تهمت مى‏زند، بيانگر آن است كه براى مدتى زندگى ناآرامى خواهيد داشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)