آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مذکر

 

محمدبن سيرين گويد: مذكر به خواب به معني پنددهند بود. اگر كسي بيند كه مردي را پند مي داد، دليل شادي بود. اگر اين خواب را بيماري بيند شفا يابد. اگر بيند كه مردي را پند مي داد و در آن پند صلاح دنيا و آخرت او بود، دليل كه كار دين و دنياي او نيك شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)