آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چنگک

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد که چنگکي بر سر ريسماني مي بنديد موردي پيش مي آيد که آزمندي مي کنيد و بيش از حق خود مي خواهيد چيزي را تصاحب کنيد و اين پسنديده نيست. ديدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختيد و چيزي را گرفتيد به قدر همان چيز تعدي و تجاوز مي کنيد.

 

1ـ اگر خواب ببينيد كسي با چنگك به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه دچار انديشه هايي عذاب آور خواهيد شد .

2ـ ديدن چنگك در خواب ، نشانة درگير شدن با تعهدات ناخوشايند است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)