آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چلاق

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : اگر در خواب ببينيد که چلاق شده ايد و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که رازي داريد، بزرگ و مخاطره آميز که مي ترسيد مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم اين است که راز خود را از مردم بپوشانيد و حفظ کنيد. ابن سيرين نيز از جابر مغربي نقل مي کند که در اين صورت خوب است تماس خود را با ديگران کم کنيد.

 

اگر زني فردي چلاق را در خواب ببيند ، نشانة آن است كه اميد او به يأس مبدل خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)