آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آشنا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ملاقات كردن يا صحبت با يك آشنا در يك مكان، دليل بر آن دارد كه خبرى خوب و خوشحال كننده به شما خواهد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)