آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خامه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خامه به معني قلم امروز در زبان محاوره فارسي به کار گرفته نمي شود. قلم را نيز در حرف ـ ق ـ نوشته ام. اين خامه به معني يکي از مشتقات شير مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبير مي شود و ديدنش در خواب نيکو نيست اگر چه خودش غذايي است مقوي و خوشمزه. اگر در خواب ببينيد که خامه مي خوريد غمي براي شما مي رسد که دستتان را مي سوزاند. چون خامه چکيده و فشرده شير است و در خواب هاي ما به رقيق ترين و حساس ترين عواطف ما اشاره مي کند. خريدن خامه نيز همين تعبير را دارد. تعارف خامه به ديگران ناراحتي است چنانچه ببينيد کسي براي شما خامه آورد غمي براي شما تحفه مي آورد که همان حالت خريدن و خوردن خامه را دارد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خامه : سود بسیار ؛ ارثی بزرگ

خوردن خامه : شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)