آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رینگ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: رينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي داريد که رينگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستي قرار خواهد گرفت و پيشرفت مي کنيد و اگر رينگ شکسته بود تعبير خلاف آن است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)