آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رولت

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  رولت اگر شيريني باشد خوب است به خصوص اگر بخوريد و کامتان شيرين شود. رولت خياطي در خواب چندان خوب نيست و خبر از کاري دشوار مي دهد که شما را خسته مي کند و امکان سهو و اشتباه در آن زياد است. رولت قمار هم بسيار بد و مشمئز کننده است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)