آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رمال

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا مي کشاند. چنانچه در خواب رمالي را ديديد گول مي خوريد و در پايان به غم و اندوه گرفتار مي شويد. اگر ديديد خودتان رمال شده ايد کاري زشت مرتکب مي شويد که خير دنيا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت مي کنند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)