آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرهم

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرهم بر اندام ريش نهاد، دليل بر صلاح دين اوست. اگر بيند مرهم خورد، دليل كه چيزي حرام خورد. اگر بيند مرهم به مردم داد دليل كه فرزند مردم را راحت رساند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)