آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سوسک

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است ضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 

مولف گويد:

چون سوسک بيشتر از آنکه به انسان زيان جسمي برساند موجب ترس يا وحشت مي گردد مي توان از آن به يک مزاحم حقير و پست تعبير نمود .

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)