آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سینی

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  سيني زني است که به شما خدمت مي کند و خيلي هم نزديک است. او هم مي تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر ديديد سيني نو و تميز و درخشنده و قشنگي داريد مي توانيد به آن زن هرکس هست متکي و به صداقت او معتقد و اميدوار باشيد ولي اگر سيني کج و کوله و زشتي داشتيد خواب شما مي گويد زني که به شما خدمت مي کند آزرده است يا نسبت به شما و زندگيتان صداقت لازم را ندارد. داشتن چندين سيني گوياي تعدد خدمتکاران نيست بلکه بيانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نيت و خدمت بيشتر را دارد اما توانايي شما در قبول محبت محدود است.

 

1ـ ديدن سيني در خواب ، علامت آن است كه به شكلي احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثي تلخ شما را غافلگير خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)