آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صافی

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا صافي به کار مي بريد مشکلي در زندگيتان پديد مي آيد که در جهت رفع آن کوشش بسيار لازم است و دقت زياد بايد صرف کرد ولي مي توانيد مشکل را از سر راه خويش برداريد . ديدن صافي در خواب هيچ خبر بدي براي بيننده رويا ندارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)