آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غزال

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ بيفتد استعداد خو پذيري قابل تحسيني دارد و همسري مهربان و خانه آرا مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)