آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نجار

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد و مي گيرد. او اين توصيف را از اين جهت مي کرد که نجار اره و تيشه مي کند و ذرات چوب را گاهي به طرف مقابل مي پاشد و گاهي به سوي خود مي کشد. نجار، در خواب هاي ما مردي است يا زني است مصلح که هر چيز را به جاي خود مي شناسد و با هر کس مي داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور مي کند. چنانچه در خواب ببينيد که خودتان نجاري مي کنيد موردي پيش مي آيد که به اصلاح امور مي پردازيد.

 

ديدن نجاري مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت مي پردازيد نه از راه كارهاي بيهوده و خطا .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)