آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مسکه

 

روغن تازه بود. ديدن مسكه در خواب، دليل بر مال حلال است. اگر ديد مسكه داشت و بخورد، دليل كه به قدر آن مال يابد ديدن مسكه در خواب، دليل بر مباركي سال بود و خير و بركت و ديدن مسكه هر جانوري كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مسكه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: گواهي دادن راست. سوم: علم و دانش. چهارم: معيشت نيكو.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)