آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گنجه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در خواب گنجه ديدن يا داشتن آن نشان آن است که با شخصي اعم از زن يا مرد امين و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهيد شد.او کسي است که مي توانيد به او اعتماد کنيد و مالتان را به او بسپاريد و آن شخص نيز مال شما را همان طور که گرفته باز مي دهد. اگر گنجه را در اتاق خودتان ببينيد چنين شخصي به خانه شما راه خواهد يافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلي به او اعتماد مي کنيد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)