آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کابل

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کابل در خواب هاي ما نشان امنيت است و به هر صورتي که باشد و ببينيد بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان کابل کشي مي کنيد امنيت به وجود مي آوريد و تسکين خيال و آرامش قلب مي يابيد. اگر از خانه خويش به بيرون کابل مي کشيد آرامش و سکون و امنيت را به ديگران نيز مي دهيد و اگر از بيرون به خانه خويش کابل کشي مي کنيد تعبير همان است که در آغاز نوشتم. اگر ديديد عده اي مشغول کشيدن کابل هستند امنيت عمومي به وجود مي آيد يا مژده اي به همه کساني که در اطرافتان هستند مي رسد که سبب خوشحالي مي شود. اگر ديديد جايي که ديگران کابل کشي مي کنند به شما تعلق دارد امنيت کلي حاصل مي کنيد و مجموع حوادثي که اتفاق مي افتد به سود شما تمام مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)