آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اپرا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر كسى در خواب ببيند كه به عنوان تماشاگر، در اپرايى حضور يافته است، بدين معنا است كه با دوستانى هم سليقه آشنا شده و در كارها پيشرفت مى‏كنيد و نتايج خوبى به دست مى‏آوريد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى يا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرايى شركت كرديد معنا اين است كه كار مهمى انجام مى‏دهيد، اما فايده‏ى كمى مى‏بريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)