آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشرق

 

ديدن مشرق به خواب، دليل بر ملوك عالم است و برآمدن آفتاب، دليل بر حاجت روائي است و فرو رفتن آفتاب به خلاف اين است. اگرديد مشرق درجائي نيكو بود، دليل كه حاجتش روا شود. اگر مشرق بجاي بد بيند به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)