آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کوکب

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کوکب گل غم و ناکامي است چون گل پائيزي است. زنبق نيز همين تعبير را دارد که در حرف (ز) نوشته.همين طور اختر . چنانچه در خواب ببينيد که در باغچه خانه خود کوکب داريد غمين و اندوهگين مي شويد . همين تعبير هست اگر کوکب به کسي بدهيد يا از او بگيريد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)